МЖӨ жол-жоболору

МЖӨ ДОЛБООРЛОРУНУН баскычтары   

МЖӨ долбоорунун баскычтары төмөнкүлөр болуп саналат:

1) МЖӨ долбоорун даярдоо;

2) тендер өткөрүү;

3) МЖӨ долбоорун ишке ашыруу.

МЖӨ долбоорун даярдоо

1. МЖӨ долбоорун даярдоо мамлекеттик өнөк тарабынан жүзөгө ашырылат жана төмөнкүлөрдү камтыйт:

1) МЖӨ долбоорун демилгелөө жөнүндө сунуштарды даярдоо;

2) тендердик документтерди даярдоо;

3) тендердик комиссия түзүү.

2. МЖӨ долбоорун демилгелөө жөнүндө сунуш мамлекеттик өнөктөш же жеке өнөктөш тарабынан мамлекеттин социалдык-экономикалык өнүгүү программаларын, МЖӨ өнүктүрүү программаларын, тармактык программаларды, ошондой эле башка өнүктүрүү программаларын жана пландарын эске алуу менен даярдалышы мүмкүн.

3. Мамлекеттик өнөк тарабынан МЖӨ долбоорун демилгелөө жөнүндө сунуш бекитилген күндөн тартып 5 календардык күндүн ичинде мамлекеттик өнөк МЖӨ долбоорун даярдоо жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кабарлайт.

4. МЖӨ долбоорун демилгелөө жөнүндө сунуш бекитилгенден кийин мамлекеттик өнөк тендердик документтерди даярдоону жана бекитүүнү жүзөгө ашырат.

5. МЖӨ долбоору мамлекеттик бюджеттен каржылоо алууну караштырган учурда, тендердик документтер мамлекеттик өнөк тарабынан бекитилгенге чейин ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жана каржылык тобокелдиктерди башкаруу боюнча мамлекеттик орган менен бюджеттик тобокелдиктердин келип чыгуу предметине алдын ала макулдашууга тийиш. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жана каржылык тобокелдиктерди башкаруу боюнча мамлекеттик орган менен ушул бөлүктө каралган макулдашуу жок болгон учурда, тендердик документтер мамлекеттик өнөк тарабынан бекитилбейт.

6. Тендердик документтерди бекиткенден кийин мамлекеттик өнөк МЖӨ ар бир долбоору боюнча тендердик комиссия түзөт жана бекитет.

7. Тендердик комиссия МЖӨ ар бир долбоору боюнча түзүлөт. Тендердик комиссиянын курамы мамлекеттик өнөк тарабынан түзүлөт жана бекитилет. Тендердик комиссиянын мүчөлөрүнүн саны так болууга жана кеминде беш адамды түзүүгө тийиш. Тендердик комиссиянын курамына ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлү, тиешелүү инфратүзүмдүк объект боюнча тажрыйбасы жана билими бар адис, экономика жана каржы жаатындагы адис, юриспруденция жаатындагы адис, МЖӨ долбоору түздөн-түз таасирин тийгизүүчү жергиликтүү жамааттын өкүлү кирет. Тендердик комиссиянын мүчөлөрүндө каралып жаткан долбоорго карата кызыкчылыктардын кагылышы болбоого тийиш.

Тендердик комиссияны түзүү, ишин жана ыйгарым укуктарын, тендердик комиссиянын мүчөлөрүнө карата квалификациялык талаптарды бекитүү тартиби ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилүүчү МЖӨ чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары менен бекитилүүчү документтер менен белгиленет.

Тендерди өткөрүү

1. Жеке өнөктү тандоо тендерди өткөрүү жолу менен жүзөгө ашырылат.

2. Тендер ушул Мыйзамда, тендерди өткөрүү эрежелеринде, ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан бекитилүүчү документтерде жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилүүчү МЖӨ чөйрөсүндөгү башка ченемдик укуктук актыларда каралган тартипте өткөрүлөт.

3. Тендер эки этапты камтыйт:

1) квалификациялык тандоо;

2) тендердин жеңүүчүсүн тандоо.

МЖӨ долбоорун ишке ашыруу, мониторинг жүргүзүү жана ишке ашырылышын баалоо

1. МЖӨ долбоору МЖӨ жөнүндө макулдашууга ылайык ишке ашырылат.

2. Мамлекеттик өнөк МЖӨ долбоорун ишке ашырууга мониторинг жүргүзүүнү жана баалоону МЖӨ жөнүндө макулдашууга ылайык жүзөгө ашырат.

3. Жеке өнөк жана/же долбоордук компания жыл сайын, учурдагы жылдын 1-майынан кечиктирбестен, мамлекеттик өнөккө МЖӨ долбоорунун ишке ашырылышы жөнүндө отчет жана өткөн жыл үчүн каржылык отчет тапшырууга милдеттүү. Ар жылдык каржылык отчет көз карандысыз аудитор тарабынан алдын ала ырасталууга тийиш.

4. Мамлекеттик өнөк МЖӨ долбоорун ишке ашыруу жөнүндө отчёттун жана өткөн жыл үчүн каржылык отчёттун көчүрмөлөрүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жана каржылык тобокелдиктерди башкаруу боюнча мамлекеттик органга берүүгө милдеттүү, МЖӨ долбоору мамлекеттик бюджеттен каржылоо алган учурда, жеке өнөктөн жана/же долбоордук компаниядан тиешелүү отчётторду алган күндөн тартып 30 календардык күндүн ичинде берүүгө милдеттүү.

Мамлекеттик өнөк ишке ашырылуучу МЖӨ долбоорлорун талдоо жана баалоо максатында ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга мамлекеттик өнөк тарабынан мурунку жылдагы ишке ашырылуучу МЖӨ бардык долбоорлору жөнүндө жыйынды отчет тапшырууга милдеттүү.